Husorden

 Husorden for Karré 18

 Vedtaget på Afdelingsmødet d. 20.juni 2016 

Regler for godt naboskab

 

Vi bor mange mennesker i Frederiksholm Karré 18.

 

Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.

 

For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:

 

 

 

 1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige.

 2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter.

 3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen.

 

 

 

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder. Husordenen fortæller ikke om f.eks. vedligeholdelse, fremleje, råderet m.m. Det kan du læse om i vedligeholdelsesreglementet, råderetsreglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger m.v., som du finder på www.kab-bolig.dk.

 

 

 

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

 

 

 

Hensyn: Støj

 

Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

 

 • Skru ned for lyden efter kl. 22.00, så dine naboer kan få deres nattero.

 • Skaktene må benyttes mellem kl. 06.00-22.00.

 • Vaskemaskiner i lejemålet må benyttes mellem kl. 06.00-22.00.

 • Efter kl. 19.00 skal al støj fra værktøj, maskiner, hamren og banken stoppe.

 • Brug kun støjende værktøj og maskiner i tidsrummet:

  • Hverdage mellem kl. 08.00-19.00

  • Weekender mellem kl. 08.00-19.00

 • Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest. Husk at du skal skrue ned for musikken efter kl. 22.00.

 • I perioden 1. april – 30. september skal leg og støjende ophold på alle fællesarealer ophøre kl. 21.30. I tiden 1. oktober – 31. marts senest kl. 20.00.

 

 

 

Hensyn: Ejendommen

 

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.

 

 • Søg om tilladelse til at opsætte parabol eller antenne på ejendoms­kontoret.

 • Husk at tømme din postkasse.

 • Ryg ikke indendørs på fællesarealer. I henhold til rygeloven er det ikke tilladt at ryge på indendørs lokaliteter, hvor der er offentlig adgang.

 • Disponible rum samt kælderrum må kun benyttes til opbevaring. Rummet skal være aflåst, også selv om det ikke benyttes.

 • Der er specielle regler for brug af selskabslokalerne, som er bilag til husordenen. Reglerne udleveres også ved reserveringen på ejendomskontoret.

 • Vaskerierne er kun til rådighed for ejendommens beboere. Vasketider skal overholdes. Tørrerummene er forbeholdt de reserverede vaskture og skal tømmes senest efter 24 timer. Benyttelse af vaskeri og tørrerum sker på eget ansvar.

 

 • Altanen skal holdes pæn. Brug den ikke til opbevaring af forskellige ting der rager op over altankanten eller ting der virker skæmmende.

 • Det er ikke tilladt at grille på altanen.

 • Det er ikke tilladt at banke, ryste eller tørre tæpper og lignende udover altankanten eller vinduerne.

 • Det er ikke tilladt at male fiberbeton og mursten. Resten af altanen kan males med maling, der er godkendt af ejendomskontoret.

 • Beplantning af altanen må ikke være til gene for de andre beboere. Beplantningen skal holdes fri af fuger og vinduer, og vanding skal foretages under hensyntagen til underbo.

 • Der må ikke fyres fyrværkeri af fra altanen.

 

 • Har du have, så hold den pæn

 

 • Hold trappeopgangen pæn. Det er ikke tilladt at stille cykler, legeredskaber og barnevogne i opgangen. Ligeledes skal opgangen være passabel, så trappevasken kan udføres uden gener. Trapper er underlagt brandvedtægterne, der fordre fri adgang til brandveje.

 • Der må ikke opsættes andre former for navneskilte, end den der er standard. Navneændring samt opsætning foretages af ejendomskontoret.

 • Reklamer med mere må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. Opslagsskinnen i opgangen kan bruges til intern handel og oplysninger fra bestyrelse og ejendomskontor.

 • Indgreb i antennestikdåse (inde i lejemålet) må kun udføres af fagfolk efter henvendelse på ejendomskontoret. Eventuelle udgifter i forbindelse med at skulle finde det apparat, der forstyrrer signalmodtagelsen, betales af det pågældende apparats bruger. Ved defekt antennestikdåse rettes omgående henvendelse til ejendomskontoret.

 

 • Hold elevatoren pæn

 

 

 

Hensyn: Orden

 

Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.

 

 • Ryd op efter dig selv på fællesområderne.

 • Undlad at fodre dyr på ejendommens område.

 • Smid dit affald i skraldecontainerne, og lad det ikke stå.

 • Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i lukkede affaldsposer, inden de smides i skakten. Skaktlågerne skal lukkes, så lugtgener undgås. Flydende ting skal hældes på dunke og smides i husholdningscontaineren ved 3A. Det gælder også dyreefterladenskaber, herunder kattegrus.

 

 

 

Hensyn: Husdyr

 

 • Reglerne for husdyr i Frederiksholm Karré 18 er:
  Det er tilladt at holde én indekat. Reglerne for kattehold er vedlagt som bilag til husordenen. Du skal søge tilladelse til kattehold på Ejendomskontoret.

 • Det er ikke tilladt at holde hund. Du kan dog passe én hund i én uge, højst 3 gange årligt. Du skal indhente tilladelse til pasning på ejendomskontoret, hver gang du skal passe en hund. Du skal i den forbindelse dokumentere hunderacen og fremvise forsikringspolice for hunde.

 • Det er ikke tilladt at passe hund af følgende hunderacer eller blandinger, hvori én af følgende racer indgår:

  • pitbull terrier

  • tosa inu

  • amerikansk staffordshire terrier

  • fila brasileiro

  • dogo argentino

  • amerikansk bulldog

  • boerboel

  • kangal

  • centralasiatisk ovtcharka

  • kaukasisk ovtcharka

  • sydrussisk ovtcharka

  • tornjak

  • sarplaninac

 • Reglerne for at passe hund i karré 18 fremstår som bilag til husordenen sammen med en specificering af forbudte blandinger.

 

 

 

Hensyn: Respekt

 

Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab.

 

 • Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det.

 • Tal venligt og respektfuldt til andre.

 • Fortæl hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører.

 • Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret.

 • Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retslige instanser.

 

 

 

Økonomi: Affald

 

Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.

 

 • Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan på affaldscontainerne. Du kan altid spørge på ejendomskontoret.

 • Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet.

 

 

 

Økonomi: Vedligeholdelse

 

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.

 

 • Pas godt på vores fællesområder og ting

 • Husk at sørge for, at alle i din bolig og dine gæster også overholder reglerne. Du er ansvarlig for din husstand og dine gæsters adfærd i afdelingen.

 • Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe.

 • Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader

 • Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud mindst 3 gange 5 minutter hver dag med gennemtræk, så der ikke kommer fugt i boligen.

 • Ved hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolder.

 

 

 

Sikkerhed: Færdsel og parkering

 

Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.

 

 • Kør forsigtigt og overhold skiltning.

 • Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det.

 • Sørg for at dine gæster overholder reglerne.

 • Motorcykler og knallerter skal parkeres på den opmærkede plads ved gavlen 11A.

 

 

 

Sikkerhed: Brandsikkerhed

 

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.

 

 • Hold brandveje fri og stil ikke genstande som f.eks. barnevogne og sko i trappeopgangen, kældergangene eller andre gangarealer.

 • Smid ikke cigaretskodder på fællesarealer.

 • Hold branddøre og -vinduer lukkede.

 

 • Grill kun på særligt indrettede pladser ved legepladsen eller ”haven”.

 

 

 

Sikkerhed: Forsikring

 

Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret. Sørg for at have en indboforsikring, den skal også dække en eventuel genhusning efter brand eller vandskader.

 

Kontakt dit forsikringsselskab og få en opgørelse over hvilke hændelser du er dækket for.

 

 

 

Bilag:

 

Regler for kattehold.

 

Ansøgning til kattehold.

 

Regler for brug af selskabslokalerne.

 

Regler for pasning af hund.

 

 

Retningslinjer for at passe hund i Karré 18

Godkendt af afdelingsmødet d. 18. februar 2013 

 

 1. Beboerne i Karré 18 har lov til, at passe én hund ad gangen. Hunden må maksimalt passes 7 dage ad gangen og højst 3 gange på et år. 
 2. Forinden hunden skal passes meddeles race, blandingsrace eller type til ejendomskontoret. 
 3. Forinden tilladelse kan gives, kan det vise sig nødvendigt, at ansøger anmodes om at indhente dyrlægeerklæring med angivelse af racesammensætning. 
 4. Tilladelse gives under forudsætning af, at dyret ikke er til gene for de øvrige beboere eller for ejendommen. Tilladelsen kræver, at beboer der skal passe hunden, underskriver bekræftelse på, at retningslinjer for at passe hund i karré 18 overholdes. 
 5. Hunden må ikke besørge på afdelingens områder, dvs. trapper, gangarealer, legearealer, i beplantning, på græsplæner og parkeringspladser. Skulle dette alligevel ske, skal beboeren der passer hunden, selv omgående fjerne hundens efterladenskaber. 
 6. Hunden skal holdes på en sådan måde, at andre beboere ikke føler sig generet af det. 
 7. En beboer, der føler sig generet af en hund der passes af en anden beboer, kan rette henvendelse herom til ejendomskontoret. 
 8. En berettiget klage over en hund vil medføre et påbud om, at hunden ikke må være til gene for andre beboere. Efterkommes et sådant påbud ikke, fortaber beboeren retten til at passe hund og må da sørge for, at hunden bliver fjernet. Fjernes hunden ikke, vil der være tale om misligholdelse af lejekontrakten og administrator vil kunne opsige det pågældende lejemål i overensstemmelse med gældende retningslinjer. 
 9. Tilladelse til at passe en hund følger det enkelte dyr. Såfremt der ønskes at passe en ny hund, er beboeren forpligtet til at søge tilladelse til passe det nye dyr. 

 

Det er ved lov forbudt at passe følgende hunde: 

1)      Pitbull terrier

2)      Tosa inu

3)      Amerikansk staffordshire terrier

4)      Fila brasileiro

5)      Dogo argentino

6)      Amerikansk bulldog

7)      Boerboel

8)      Kangal

9)      Centralasiatisk ovtcharka

10)    Kaukasisk ovtcharka

11)    Sydrussisk ovtcharka

12)    Tornjak 

13)    Sarplaninac 

 

Det er endvidere ikke tilladt, at passe hunde der fremgår på nedenstående oversigt: 

Akita Inu

Alangu Mastiff

Alano

Alpah blue blood bulldog

American Akita

Amstaff

Anatolsk hyrdehund

Bandog

Bedlington Terrier

Boston Terrier

Boxer

Bull-Mastiff

Bull Terrier

Bully Kutta

Ca de bestier

Cane Corsa Italiano

Cao fila de sao miguel

Cuatemalan bull terrier

Doberman

Dogo Canario

Dogo Sardesco

Dougue Brasileiro

Dogue de Bourdeaux

 

Engelsk Bulldog

Engelsk staffordshire bullterrier

Great Japanese dog

Gay Malan Bull Terrier

Gull Dong

Gull Terr, Komondor

Iberisk dogge

Jindo Dog

Lottatore Brindisino

Mastiff

Mastino Napolitano

Miniature bullterrier

Neapolitan Mastiff

Olde English Bulldogge

Perro de Presa Malorquin

Polski owczarek podhalanski

Rottweiler

Saarlooswolfhond (Ulve hybrid)

Shar Pei

Sort russisk terrier

Staffordshire bullterrier

Tjekkoslovakisk ulvehund (Ulve hybrid)

Tosa

 

Det er tillige ikke tilladt at passe blandinger af ovenstående racer. 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er forbudt, kan der stilles krav om, at hundeejeren dokumenterer hundens race eller type.

 

Herudover gælder: 

 1. Hunden skal være lovpligtigt registreret og mærket. Registreringen skal dokumenteres på ejendomskontoret. 
 2. Hunden skal være lovpligtigt ansvarsforsikret. Dette skal dokumenteres på ejendomskontoret. 
 3. Hunden skal være vaccineret mod hundesyge/parvovirus efter gældende anbefalinger. Dette skal dokumenteres på ejendomskontoret. 
 4. Hunden skal føres i snor og være med en person, som har fuldt herredømme over hunden og må ikke overlades til personer, der ikke har fuld kontrol over hunden. 
 5. Hunden skal bære et gyldigt hundetegn.