Standardside

Ansøgning om kat

REGLER OG ANSØGNING OM TILLADELSE TIL KATTEHOLD

 

Undertegnede ansøger hermed om tilladelse til at holde kat i

afdeling 1046-4 – Frederiksholm, karré 18.

 

Navn:

 

Adresse:

 

Lejemålsnummer:

 

 

I forbindelse med afstemning på afdelingsmødet i maj 2004 blev det vedtaget, at indekat er tilladt. Regler og ansøgning i denne form er godkendt på Afdelingsmødet d. 20.juni 2016.

Katten skal være steriliseret, øremærket og der skal tegnes en ansvarsforsikring, som dækker indekat.

 

1.       Det er tilladt at holde én kat pr. lejemål, under forudsætning at det registreres på ejendomskontoret.

2.       Katten må ikke færdes på rekreative områder, såsom græsplæner, bede, legepladser eller i vaskerierne.

3.       En kat må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende lyde, karakteristisk for det pågældende dyr (såsom mjaven m.v.)

4.       Katten skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for de øvrige beboere. Det påhviler lejemålet at sikre, at katten ikke via altanen forlader lejemålet. Efterladenskaberne skal anbringes i containeren i containergården ved Wagnersvej 3A-5A

5.       Det påhviler ejeren af katten at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at katten ikke volder andre skade.

6.       Ejeren af katten er pligtig til at erstatte skader, katten forvolder.

7.       Det er enhver katteejers pligt at holde sin kat i en sundhedsmæssig forsvarlig stand og på forlangende af ejendomskontoret at forevise gyldigt vaccinationsbevis, steriliseringsattest og forsikringspolice.

 

 

8.       Kun skriftlige klager, underskrevet af mindst to husstande, indsendt til ejendomskontoret, tages op til behandling og påtales, hvis grund herfor findes.

9.       Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil nærværende tilladelse blive inddraget og medføre, at katten skal fjernes fra bebyggelsen Wagnersvej 3A-11C.

10.    Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder kat, vil dette blive betragtet som en misligholdelse af lejekontrakten, og lejemålet vil blive ophævet/opsagt i henhold til lejelovens § 93 og § 83.

11.    Tilladelse til indekattehold kan af Ejendomskontoret opsiges med en måneds varsel til den 1. i en måned.

12.    Det er enhver katteejers pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændring med hensyn til indekat (f.eks. andet forsikringsselskab).

 

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen/Ejendomskontoret:

 

Dato:                   /                             20                                                                                                                                           Dato:                   /                                 20

 

 

-----------------------------------------------------------                                     ------------------------------------------------------------

Ansøgers underskrift                                                                                                                                     Driftslederens underskrift

 

Tilladelse til kattehold meddels hermed.

Ansøgningen vedlægges lejekontrakt på ejendomskontoret.

Kopi til ansøger.