Referater 2021

Referat af bestyrelsesmøde 25. Oktober 2021 ejendomskontoret

Wagnersvej 7H kælderen.

 

Tilstede: Mikkel Warming, Marianne Sørensen, Betina Friis, Birgit Lund, Annette Nielsen,

suppleant Ida Andersen.

Driftass. Henrik Poulsen.

 

Dagsorden

 

21. Godkendelse af referat

22. Meddelelser fra/til driftleder

23. Meddelelser fra/til formand

24. Meddelelser fra/til bestyrelsesmedlemmer

25. Sager fremtvungen af udviklingen

26. Budgetopfølgning og budgetkontrol

27. Konstituering af bestyrelsen

28. Forretningsorden

29. Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat godkendt

 

Meddelelser fra/til driftleder, formand samt bestyrelsesmedlemmer.

Varsling med mærker på cykler, barnevogne mm, i kældre og terræn, de effekter hvor der ikke er

fjernet mærker, vil blive fjernet i uge 48.

Varsling udsendt til beboerne omkring smørring af vinduer og døre samt rensning af ventilation,

arbejdet vil blive udført fra den, 29. november 2021

Opsætning af nye net i boldburet

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at tilføje

 

Budgetopfølning og budgetkontrol

Udvidet budget gennemgået og der var intet at tilføje

 

Konstituering af bestyrelsen

Marianne Sørensen valgt som næstformand

 

Forretningsorden

Udsat til næste bestyrelsesmøde

 

Kommende bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den, 16. november 2021 kl. 17 som afholdes ejendomskontoret

Wagnersvej 7H

 

 

 

 

Referat Betina Friis

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 21. September 2021 ejendomskontoret

Wagnersvej 7H.

 

Tilstede: Mikkel Warming, Marianne Sørensen, Betina Friis, Birgit Lund, suppleant

                  Ida Andersen

                  Driftass. Henrik Poulsen

 

Fraværende: Annette Nielsen, suppleant Lisbeth Andersen.

 

Dagsorden

 

30. Godkendelse af referat

31. Meddelelser fra/til driftleder

32. Meddelelser fra/til formand

33. Meddelelser fra/til bestyrelsesmedlemmer

34. Sager fremtvungen af udviklingen

35. Budgetopfølgning og budgetkontrol

36. Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat godkendt

 

Meddelelser fra/til driftleder

Dørene i kældrene er udskiftet

Ny information til beboerne om fjernelse af effekter fra opgangene

Tilbud på vedligeholdelse af de grønne områder, godkendt for en periode på et år

Tilbud på rengøring af vaskerierne 2 gange om ugen, godkendt for en periode på resten af 2021.

 

Meddelelser fra/til formand samt bestyerlsesmedlemmer

Prøver at få et kursus, til at betjene vores hjertestarter, omkring januar 2022, som vil foregå i

beboerlokalet Wagnersvej 7H kælderen, for alle de beboer der kunne være interesseret.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at tilføje

 

Budgetopfølgning og budgetkontrol

Intet at behandle

 

Eventuelt

Annette Nielsen var fraværende men har tilkendegivet via email, at opstille til betyrelsen for en periode på 1 år

Lisbeth Andersen var fraværende men har ikke tilkendegivet at ville opstille som suppleant

til betyrelsen, så hun er ikke længere suppleant i betyrelsen.

 

Kommende betyrelsesmøder

På grund af efterårsferien er næste betyrelsesmøde mandag den, 25. oktober kl. 17 som

afholdes Wagnersvej 7H kælderen

 

 

Referat Betina Friis

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 17. august 2021 beboerlokalet

Wagnersvej 7H  kld.

 

Tilstede:  Marianne Sørensen, Mikkel Warming, Betina Friis, Birgit Lund,

                 Suppleant Listbeth Andersen

                 Driftass. Henrik Poulsen, Kenneth Søndergaard (KAB)

 

 

Fraværende:  Ida Andersen, Annette Nielsen.

 

 

Budget 2022

Der er en del ændringer så det er indtil videre principelt godkendt

 

Godkendelse af referat

Godkendt

 

Meddeleser fra/til driftleder

Ændringer fremover på ejendomskontoret med kun 2 ansatte, Lars og Henrik.

Tilbud fra gartnerfirma til de grønne områder godkendt af bestyrelsen.

Ændringer af tiderne på trappevask.

Afventer tilbud på rengøring af vaskerierne.

På boldbanen kommer der nye stolper samt basket net.

Forbereder info aften omkring brug af hjertestarter, som er opsat ved ejendomskontoret.

 

Meddeleser fra/til formand samt bestyrelsesmedlemmer

Gentagne klager over at trappeopgangene bliver brugt til opbevaring,

ejendomskontoret følger op på det.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at tilføje

 

Budgetopfølgning og budgetkontrol

Ser fornuftigt ud

 

Eventuelt

Intet at tilføje

 

Kommende bestyrelsesmøder

37. september 2021 – bestyrelsesmøde samt afdelingsmøde

 

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl. 19.00 – 19.30 ( der vil komme opslag i opgangene hvis datoen bliver ændret).

Der er ikke møder i juli og december.

 

 

Referat Betina Friis

 

 

 

 

 

 

 

Referat af betyrelsesmøde  14.juni 2021  Beboerlokalet Wagnersvej 7H kld.

 

Tilstede:  Mikkel Warming, Marianne Sørensen, Annette Levin Nielsen, Betina Friis,

                 Suppleant Lisbeth Andersen og Ida Andersen.

                 Driftassistent Henrik Poulsen

Fraværende: Birgit Lund

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 18.Maj godkendt

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Dørudskiftning af kælderdøre påbegyndes i uge 33/34

Trapper ved opgang 7A og 11A er færdige

Bettina Panek er fratrådt sin stilling som serviceleder

Poul Jensen er fratrådt sin stilling

Det tages op på næste betstyrelsesmøde hvad der skal ske fremover

Cykelskur (gamle boldbur) kan bruges af beboer med særligt behov

 

Budgetopfølgning og budgetkotrol

Henrik gennemgik budgettet, det ser fint ud

 

Kommende bestyrelsesmøde

Tirsdag den,  17. August

 

Betyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17

 

 

Referat Betina Friis